چرا باید گردوغبار بیابانهای غرب عراق زندگی وطبیعت کوردستان را مختل نماید؟

KMMK:

طبق گزارش و اخبار و عکسهایی کەاز شرق کوردستان منتشر شدەاند، از هفتەی گذشتە تاکنون گردوغبار و ریزگردهای فراوانی شرق کوردستان را درنوردیدە و مدارس و مراکز آموزشی را بە تعطیلی کشانیدەاست.

جدای ازاین بیمارستانها نیز بعلت هوای آلودە آکندە از بیمار گشتەاند ومسئولین حکومت اسلامی هرسالە شاهد چنین پدیدەهایی هستند، درقبال آن هیچ عکس العمل و واکنشی ازخود بروز نمیدهند.

بعداز سرنگونگی حکومت بعث وپروسەی آزادی عراق وخیزش جنگ در استانهایی کەبیشترین عرب سنی رادارا بود و کم کردن محصولات کشاورزی و همچنین کم کردن آب سد فرات کەاز شمال کوردستان سرچشمە میگیرد حکومت ترکیە همچون کارتی فشار نبض آب را دردست گرفتە دربرابر کشورهای عراق وسوریە کە کەخود باعث زایش بیابان وخشکسالی گردیدەاست وازاین رو علت اصلی چنین آب وهوای آلودە در شرق کوردستان واستان اهواز نیز ازاین،اقدام سیاسی سرچشمە میگیرد.

آنچنان کە نقل میکنند حکومت بعث عراق پیشتر باهلکوپتر گونەای پارافین را بربیابانها میپاشید و همچون لایەای برسط بیابان در فصول بهار وتابستان مانع از خیزش گردوغبار میشد.

آنچە کە شایان ذکراست حکومت اسلامی یدی قوی در مسائل سیاسی داخلی عراق دارد وهردو حکومت عراقی وایرانی پیرو سیستم آیینی وشیعەی دوازدە امامی هستند، چرا بجای برافروختن آتش جنگ ونفاق در کشورهای سوریە و عراق در منطقه ، وضعیت آلودگی هوای بیشتر خاک ایران وشرق کوردستان را چارەیابی نمیکند؟

جمعیت حقوق بشر کوردستان