تداوم خودکشی ها/ یک جوان مریوانی خودکشی کرد

KMMK: روز ۲۲فروردین ۱۳۹۷ شمسی در مریوان جوانی ۲٤ سالە بنام دارا محمدی ، فرزند ابوبکر اقدام بەخودکشی کردە و با حلق اویز کردن بەزندگی خود پایان دادە است .
بنا بە این گزارش، نامبردە چشم پزشک و ساکن محلە کوثر در شهرستان مریوان بودە است و امروز بە زندگی خود پایان دادە است .
علت خودکشی دارا محمدی نامعلوم گزارش شدەاست .
مشکلات اجتماعی و خانوادگی ، بیکاری و معیشتی عوال بیشتر خودکشی ها هستند .
در شرق کوردستان جوانان و بخصوص زنان برای گریز از ناهنجاریهای اجتماعی و خانوادگی بە گونەهای مختلف اقدام بە خودکشی میکنند و بە زندگی خود خاتمە میدهند . دامنە زدن بە فقر و ناامیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خود زمینەسازیست برای گسترەی خودکشی شهروندان.
جمعیت حقوق بشر کوردستان