تعداد تختهاى بيمارستانى استان كرماشان يك چهارم استانداردها و عقبتر از سرانه كشورى

تعداد تختهاى بيمارستانى استان كرماشان يك چهارم استانداردها و عقبتر از سرانه كشورى

KMMK:
معاون درمانى دانشگاه علوم پزشكى استان كرماشان سرانه تخت بيمارستانى استان كرماشان را ١.٤ تخت به ازاء هزار نفر جمعيت اعلام كرد و گفت نياز است تعداد تختهاى بيمارستانى استان بايد دو برابر شود.
دكتر بهمن روشنى گفت كه در حال حاضر سرانه تخت بيمارستانى استان ١.٤ تخت به ازاء هر هزار نفر است.
وى از وجود سه هزار تخت فعال در استان خبر داده كه نسبت به سرانه كشوركه ١.٦ است نيز عقب است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان