مرگ یک کارگر کورد بە دلیل واژگونی تراکتور

مرگ یک کارگر کورد بە دلیل واژگونی تراکتور

KMMK:  دوشنبە ششم فروردین ماە سال جاری، یک کشاورز کورد اهل سنه حین انجام کار در روستای سی و سه مردان (سی و سە مەردە) از توابع بلدستی(بەلەسی) شهر دهگلان(دیولان) در حین شخم زدن زمین کشاورزی، بە دلیل واژگون شدن تراکتور جانش را از دست داد.

خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ هویت این کارگر را “عباس شریعتی فرزند احمد” اعلام کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان