تخریب مجسمه کاوه آهنگر ارزشهای یک ملت را پاک نخواهد کرد

KMMK: پس از گذشت ۵۸ روز از حمله وسیع و بمباران هوایی و توپخانه ارتش ترکیه و گروههای تروریستی تحت حمایت این کشور بر سر کانتون عفرین، سرانجام در روز ۱‎۸ مارس ۲۰۱‎۸ به این شهر کوردستانی رسیدند و آنرا اشغال کردند.

همان طور که انتظار میرفت داعش آسا ارتش ترکیه و گروههای تروریستی اسلامی شروع به غارت و هر آنچه که جلوی دست بود به عنوان غنیمت جنگی حلال دانسته و به یغما بردند.

پش از هجوم نماد مبارزه و تاریخی و پیروزی کورد مجسمه “کاوه آهنگر” در میدانی که این مجسمه در ن بنا شده بود درهم کوبیدند و تخریب کردند.
هرچند که قبلا مجسمه خانی در شهر بایزید در شمال کوردستان را تخریب کرده بودند.
تخریب نماد و فرهنگ کورد به منظور پاکسازی و مخالفت با کوردها در تاریخ صد سال گذشته تورکه آتاترکی و عثمانی جدید نقشه پنهانی در شمال کوردستان نبوده و درحال حاظر این سیاست غرب و جنوب کوردستان را در بر گرفته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان با محکوم کردن و اشغالگر دانستن ترکیه در هجوم به غرب کوردستان و مزایای امروزی و دمکراتیک کانتون عفرین، از افکار جهانی و سازمان ملل خواستاریم برای منافع خود از حمله و ستمگری و تجاوزهای ترکیه و گروههای اسلامی بر سر ملت کورد و ملتهای آزدیخواه منطقه چشم پوشی نکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان