سقوط کولبر کورد در پی تعقیب و گریز

جمعیت حقوق بشر کوردستان (kmmk): روز ۲۷ اسفندماه سال جاری در پی تعقیب و گریز یک کولبر کورد بە نام محمد اهل روستای (ئەسکۆڵ) مریوان از ارتفاعات گردنە «تەتە» سقوط و به‌شدت زخمی می‌شود.

کولبران کورد در مناطق مرزی مابین شرق و جنوب و شمال کوردستان، به‌صورت متداوم مورد هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرارگرفته و به این دلیل، یا به‌شدت زخمی شده و یا جانشان را به دلیل سقوط از ارتفاعات، تیراندازی، سرمازدگی، بهمن و… از دست می‌دهند.

در شهرهای شرق کوردستان به دلیل نبود شغل و عدم توانایی در تأمین امرارمعاش، مردم به شغل کاذب کولبری روی آورده که از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی موردحمله متداوم قرار می‌گیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان