بازداشت یکی دیگر از روسای مشترک شهرداریها در باکور کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان:«ادا گیلیس» رئیس مشترک شهرداری شهرستان دهی شمال کوردستان در ادامه جنگ و  نسل‌کشی تحمیل شدە از سوی دولت ترکیە همراه با 11 تن دیگر از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد.

در شهرستان دهی از توابع استان سرت شمال کوردستان پلیس ترکیه صبح امروز به منازل شهروندان و منزل شخصی «ادا کیلیس» رئیس مشترک شهرداری دهی یورش برد و کیلیس را همراه با 11 تن دیگر بازداشت کرد.

افرادی که به اتهام عضویت در مجلس شهر بازداشت شده‌اند:

ادا کیلیس, زکیه آزگن, طاهر طغرل, آ.رحیم بشتاش, چنگیز کلچ, سعید دومان, اورهان یلدرم, فایق اوغوز, رمزی سالجی , اسماعیل اردمجی, ملیهان اوکای و عگید بشتاش.

این در حالی است کە دولت ترکیە، مدت بیش از سە ماە است کە جنگ را علیە ملت کورد شدت بخشیدە، صدها نفر کشتە و هزاران نفر اوارە شدەاند.

شهرهای شرناخ، جزیرە و سور آمد بیشترین خسارتهای انسانی و مالی را متحمل و بە ویرانە تبدیل شدەاند.

قابل ذکر است کە دولت ترکیە پروسە صلح با کوردها و نمایندگان سیاسی انها را تمام شدە اعلام کرد و جنگی دوارە و بسیار شدید را شروع کردە است. بر اساس شواهد و مدارک موجود دولت ترکیە مرتکب جنایات جنگی شده است و عملا در پی نسل کشی ملت کورد می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
23.03.2016