آمار کودکان کشتەشدە و نقض آشکار موازین بین الملل و اشغال دولت ترکیە در عفرین و غرب کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستانkmmk :

از اوایل شروع اشغال و حملات ارتش ترکیە بە عفرین و غرب کوردستان کە در تاریخ ۳۰ دیماە ۱۳۹٦ شروع کرد تابحال بیش از ۷٨ کودک قربانی شدە اند .

بر اساس آمارهای “هلال احمر کورد” در عفرین از آغاز حملات دولت ترکیە و گروهای تندرو اسلامی کە ترکیە حامی انهاست ، تاکنون ۲٤ کودک کشتە و ٥٤ کودک دیگر زخمی و مجروح شدە اند .

مدیر مشترک هلال احمر عفرین ” دکتر نوری قنبر ” در گفتگو با رادیو آمریکا گفت :

کە آنها اقدام بە جمع آوری آمار و مدارک مربوط به این کودکان کردەاند اما تاکنون یونیسف هیچ گزارشی را در باره ی کودکان عفرین منتشر نکرده است.

درحالیکه وضعیت موجود را به یونیسف گزارش دادەاند .

شایان ذکر است که دولت ترکیه با همه توان و با بکار بردن سلاح های ممنوع شده سعی در اشغال و نسل کشی کوردهای سوریه دارد و از طرفی سکوت جامعه جهانی و قدرت های جهان نسبت به حملات و کشتار دولت ترکیه در عفرین، راه را برای وقوع فاجعەای هولناک هموار کرده است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان