جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اولین قربانی خشونت مامورین انتظامی در شرق کردستان رستم رستمی در نودشە بود.

اولین قربانی خشونت مامورین انتظامی در شرق کردستان  در اولین روز سال ١٣٩٥ یک جوان  کولبر  در نودشە بود.

طبق گزارشی کە بدست جمعێت حقوق بشر کردستان رسیدە است رستم رستمي  یکی از جوانان اهل هانه دشت  از توابع نودشه بر اثر ترس از گرفتار شدن در دست ماموران امنیتی و فشار کاری  در مسیر مرزی نودشتە  امروز یکم فروردین سکته کرد. بە گزارش رسیدە  همراهان  این جوان او را  سریعا بە بهداری محل منتقل کردند اما تلاشهای امداد گران بی نتیجه ماند  و رستم در همانجا جانش را از دست داد. طبق گفتە شاهدان این جوان برای تشخیص علت مرگ به پزشک قانونی پاوه منتقل شده است.

مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی شرق کردستان با دیگر مناطق ایران، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و  عدم توجه دولت ، نبودن فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کارخانجات، سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای شرق  کردستان  شهروندان را مجبور کردە است کە بە این  شغل پر مخاطره روی بیاورند که در سرما، برف و بوران طاقت‌فرسا یا گرمای سخت با بارهایی گاه به سنگینی بیش از ١٠٠ کیلو بر دوش و پس از طی پستی و بلندی‌ها در حال کسب درآمد برای گذران زندگی فقیرانه خود هستند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160321

Related posts

خودکشی سرباز کورد در شنو

بازداشت و احضار به دادگاه چهار شهروند کورد در شرق کوردستان

بازداشت یک شهروند بهایی در قروه