شرمساری ترکیه در آلمان

جمعیت حقوق بشر کوردستان(Kmmk): نخست وزیر ترکیە درسفری که به کشور آلمان داشت درکنفرانسی مطبوعاتی تلاش نمود کەموضوع را انحراف نماید و در گفتەهایش بیان کرد کە کشورش برای جنگ باترور بە عفرین یورش بردەاند.

روزنامەنگاران جهانی کەدرآن کنفرانس شرکت داشتند عکس کودکان جانباختە را بەنشانەی اعتراض بلندکردند کەبا بمباران جنگندە بمب افکنهای ترکیه جانشان را از دست دادە بودند.

قابل ذکراست کەدریک ماە گذشتە دولت ترکیە حملەای وسیع وهمەجانبە رابرضد کانتون عفرین در غرب کوردستان آغاز کرده است و تا کنون ده‎ها کودک و شهروند غیر نظامی جانشان را از دست دادەاند وصدها تن دیگر زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان