خودكشى زن جوان در روستاى صوماى برادوست

خودكشى زن جوان در روستاى صوماى برادوست

جمعيت حقوق بشر كوردستان (ك م م ك):
روز يكشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦ شمسى، زن ٢١ ساله بنام زينب درويشى اهل روستاى صوماى برادوست در شرق كوردستان با استفاده از اسلحه شكارى اقدام به خودكشى كرده و به زندگى خود پايان داد.
طبق آمارهاى درج شده در سال ١٣٩٢ روزانه بيش از ١١ نفر در ايران خودكشى كرده اند. در سال ١٣٩١ خودكشى در گروه سنى ١٨-٢٤ سال، ٢٨.٢٪؜ از ميزان كل خودكشيها را در سال در برميگيرد. به گفته كارشناسان بطور كلى ميزان خودكشى در گروه سنى ١٨-٢٤ بيشتر از گروههاى سنى ديگر مى باشد.
آمارهاى ارائه شده نشاندهنده افزايش ميزان خودكشيها ميباشند.
در ميان زنان شرق كوردستان بيشتر خودكشيها در رابطه با خشونتهاى خانوادگى انجام گرفته است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان