بيانيه مجمع توسعه مردمى شهر سقز در محكوميت حملات دولت تركيه به عفرين

 جمعيت حقوق بشر كوردستان kmmk
مجمع توسعه مردمى شهر سقز از شرق كوردستان با انتشار بيانيه اى كتبى ضمن حمايت از مقاومت مردم غرب كوردستان و بخصوص مردم شهر عفرين ، حملات دولت تركيه را به عفرين محكوم كردند.
در بيانيه اى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده و از سوى ١٦ نفر از اعضاء مجمع به امضاء رسيده آمده :
كشتار كوردها درعفرين سوريه تكرار جنايت عليه تمدن و بشريت است.
چندين سال است به بهانه هاى مختلف مهد تمدن و بهشت سوريه را به جهنم و آزمايشگاه همه نوع سلاح تبديل كرده اند صدها هزار كودك و پير و جوان كشت و زخمى و ميليونها تن نيز آواره شده اند.
در اين بيانيه خطاب به اردوغان نوشته شده : اقاى اردوغان :
جنگ أفروزى و در رؤياى سلطان شدن چرا؟ چرا شب كورى و تاريخ فراموشى گرفته ايد؟ بهتر نيست به جاى تانكهاى ناتو تراكتورها گل بكارند؟
در اين بيانيه از همه مجامع انسان دوست جهان جهت محکومیت حملات ضدبشری اردوغان ، محكوميت متحاوزين ، حمايت از مظلومان و برقرارى صلح در عفرين و تمام سوريه را داريم .
جمعيت حقوق بشر كوردستانkmmk