کشتە شدن یک جوان کرماشانی در زیر شکنجە

جمعیت حقوق بشر کوردستانkmmk:

غلامرضا محمدی جوان کرماشانی کە در تاریخ 12 دی ماە بە بهانە شرکت در تجمعات اعتراضی خلق شرق کوردستان دستگیر شدە بود ، امروز جنازە نامردە را تحویل خانوەداش دادند.

ادارە اطلاعات کرماشان مدعی شدەاند کە این جوان بە دلیل اینکە معتاد بە مادە مخدر هیروین بودە وبدلیل نرسیدن مواد بە نامبردە دچار حملە قلبی شدە، این درحالیست کە غلامرضا حتی سیگار هم نمیکشید.

جمهوری اسلامی برای ترساندن و ارعاب مردم فشارهای زیادی را بر مردم وارد کردەاست و تا بحال جنازە چندین نفراز دستگیرشدگان تحویل خانوادەهای آنان دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان