تهاجم ترکیه به عفرین نقض کامل حقوق بین‌الملل است

جمعیت حقوق بشر کوردستان kmmk:

حمله نظامی ترکیه به کانتون عفرین در غرب کوردستان را نقض کامل حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده جهانی میداند، این حمله نظامی تنها اقدامی ضدبشری و نسل کشی ملت کورد و دیگر ساکنان کانتون عفرین می‌باشد .

در نظام حقوق بین الملل، هرگونه حمله مسلحانه یک دولت به سرزمینی بیگانه، اقدامی نامشروع است مگر آنکه آن حمله در مقام دفاع مشروع و مسبوق به تهاجم خارجی انجام شود، یا آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، مجوز توسل به زور را در راستای اعاده صلح و امنیت بین المللی صادر کرده باشد .

خارج از آن هرگونه توسل به زور محسوب می شود و در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مرتکبان تجاوز، مسئولیت کیفری دارند . جمعیت حقوق بشر کوردستان، عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ( به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی )، سازمانهای منطقه ای و دولتها را مورد اعتراض قرار داده و معتقد است که این سازمانها و دولتها به تعهدات خود مبنی بر حفظ صلح بین‌الملل کوتاهی کرده‌اند و به تکلیف حقوقی خود مبنی بر اعتراض به قصد دولت ترکیه به تهاجم به عفرین سوریه عمل نکرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان تهاجم نظامی ترکیه به عفرین و غرب کوردستان را مصداق عینی نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین‌الملل میداند و از سازمان ملل، سازمان های منطقه ای و دولت ها میخواهد، حکومت ترکیه را تحت فشار قرار داده و خواستار توقف حمله این کشور به کانتون عفرین شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان