تدریس زبان غیر فارسی در مدارش ابتدایی  دوبارە ممنوع شد

جمعیت حقوق بشر کوردستان kmmk: وزرات اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تدریس بە زبان  غیر فارسی را در مدارس برای دوران ابتدایی  ممنوع اعلام کرد.

دبیر شورای عالی اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران “نوید ادهم ” در مصاحبەایی با یکی از خبرگزرایهای دولتی جمهوری اسلامی گفت کە تدریس زبانهای دیگر  غیر از زبان فارسی در مدارس ابتدایی شدیدا ممنوع میباشد.  همچنین در بخشی دیگر از سخنانش گفت کە هدف از  تدریس آموز اشاعە زبان فارسی  و فرهنگ ایرانی در مدارس میباشد.

این در حالیست کە جمهوری اسلامی ایران با الحاق به چندین معاهده بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک ،  طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی  ایران به شمار می آیند، حق آموزش زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است.

و در اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و صریح امدە است کە استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

در حالیکە نزدیک بە چهار دەهە از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران میگذرد سردمداران جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تاکید بە اسمیلە کردن ملتهای غیر فارس در جغرافیای سیاسی ایران تاکید دارند

طبق نظریە متخصصین،  کودکان در پنج سال اول زندگیشان 80% کل معلوماتی را که در تمام طول زندگیشان باید بیآموزند، در خانوادەشان کسب میکنند.کودکانی کە  مجبور میشوند کە به زبانی غیر از زبان مادریش تحصیل کنند، در آیندە با مشکلات زیادی در زندگی روبرو خواهند بود از جملە از نظر عصب‌شناسی، زبان مادری  در مقایسه با زبان‌هایی که فرد بعداً در بزرگسالی می‌آموزد(زبان اجباری) جایگاهی متفاوت را در قشر مغز اشغال می‌کند. به طوری که دربسیاری موارد آسیب‌های مغزی هرچند محدود ممکن است سبب اختلال شدید در یکی از این دو زبان (مادری و زبان اجباری ) شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان