مريوان در جايگاه اول بيكارى استان سنه

بە گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و طبق امارهاى رسمى حكومت استان سنه در رتبه سوم ايران از نظر نبود موقعيت كار قرار گرفته و شهر مريوان در اين استان در جايگاه اول مى باشد.

شهر مريوان يكى از شهرهاى محروم استان سنه مى باشد و به دليل نبود موقعيت و شرايط كارى ، امار بيكارى در اين شهر روز به روز در حال افزايش مى باشد و شهروندان زيادى مجبور به اشتغال پر خطر كولبرى كه هر روز هدف تيراندازى نيروهاى حكومت جمهورى اسلامى ايران در مرزها قرار مى گيرند ميشوند.
با توجه به همه اين مشكلات ، بستن مرزها موجب شده كه تعداد زيادى از اين بيكاران از سر ناچارى به شغل دست فروشى در خيابانها مشغول شوند ولى هر روز از سوى مأموران شهردارى بساط انها را برچيده و در برخى موارد به انها حمله و مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند.
و با شروع فصل زمستان و شرايط بد آب و هوايى بيشتر كسانى كه مشغول به كار كولبرى بودند از سر ناچاراى به كار دست فروشى روى آورده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان