ضرب و شتم یک زندانی کورد در زندان مرکزی سقز

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز سه شنبه ۱۲ دی ماه زندانی کورد بانام “جمال علی پور” بر بهانه به همراه داشتن سه نخ سیگار از سوی مسئولین زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر شدت ضربات وارده وی دچار خونریزی داخلی شده و حال وی نا مناسب اعلام شده است.

قابل ذکر است که: خونریزی داخلی زندانی مضروب از سوی بهداری زندان تائید شده اما با زیر پا نهادن حقوق این زندانی از انتقال وی به بیمارستان و تحت مراقبت بودن وی خودداری شده و برای این زندانی مداوا و خدمات اولیه توسط بهداری زندان در نظر گرفته شده است، باوجود پیگیری خانواده جمال علی پور و شکایت آنها و گرفتن وعده انتقال وی به بیمارستان اما تا کنون این زندانی مضروب به بیمارستان منتقل نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان