خشونت دولت ايران عليه معترضين در كرماشان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، جمهورى اسلامى ايران در برابر اعتراض كنندگان شهر كرماشان با خشونت شديد مقابله مى كند و تا كنون تعدادى كشته و زخمى در پى داشته است.

 

بيكارى و فقر و افزايش قيمتها ، زندگى مردم در شرق كوردستان و ديگر ملتهاى ايران را تحت فشار قرار داده و به غير از اين نبود ابتدائى ترين حقوق انسانى همچون ، آزادى بيان ، زندگى يكسان ، حقوق برابر ، حق دخالت در اداره كشور ، حق آزادى پوشش ، …

بر طبق گزارشات جمعيت حقوق بشر كوردستان ، زلزله زدگان كرماشان در تنگنا قرار گرفته و تا كنون هيچ خدمت رسانى به انها نشده و دراين مورد ده ها گزارش از ناكارامدى و بى تفاوتى مسئولين ستاد بحران رسيده است.

بيشتر شدن اين مطالبات و همواره پابرجا بودن اعدامها ، كشتن كولبران ، تورم اقتصادى و فشار بر أقشار كم درآمد و طبقه متوسط جامعه شرق كوردستان، موجب شده كه در روز جمعه ٢٩ دسامبر ٢٠١٧ برابر با ٨ دى ماه ١٣٩٦ خورشيدى ، قشرهاى مختلف جامعه از زنان ، جوانان شهر كرماشان با شعار :

مرگ بر ديكتاتور  ـــ  خامنه اى حيا كن ،، مملكت و رها كن ،  ــ  زندانى سياسى آزاد بايد گردد – و شعارهاى به حق ديگر دست به تجمعات اعتراضى در خيابانها بزنند و به ديگر شهرهاى ايران و شرق كوردستان كشانده شود.

بر اساس گزارشهاى تأييد شده در خبرگزاريهاى جهان و جمعيت حقوق بشر كوردستان تا اين لحظه ٢١ نفر كشته و ده ها زخمى و بازداشت در اين اعتراضات به دست نيروهاى حكومت جمهورى اسلامى ايران انجام گرفته شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان