جانباختن يك كولبر كورد در شهر بانه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٩ دى ١٣٩٦ خورشيدى در نزديك مرز شرق و جنوب كوردستان شهر بانه يك كولبر كورد به نام ” هادى امينى ” با تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران كشته شد.
لازم به ذكر است كه ، با توجه به افزايش قيمتها و فساد اقتصادى حاكمان جمهورى اسلامى ايران و تظاهرات مردمى همه ملتهاى ايران بر عليه حاكميت و دولت در چند روز گذشته اتفاق افتاده است ، سياستهاى اين حكومت در برابر مردم ستمديده و فقير شرق كوردستان ، مثل هميشه بر پايه خشونت و تبعيض بوده و هر روز شاهد كشتن كولبران از سوى حكومت هستيم .
   
جمعيت حقوق بشر كوردستان