خشكیدە شدن 90% از درياچه اورميه در شرق كوردستان

درياچه اورميه از فرم درياچه خارج شده و تبديل به بستر نمك شده و تنها ١٠ درصد از اين درياچه باقى مانده است. طبق گفته هاى بهروز سارى صراف مدير گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ، تنها تلاش كنونى اداره محيط زيست اورميه جلوگيرى از خيزش نمك است .

اخرين آمار منتشر شده در سايت شركت آب منطقه اى استان اورميه( ٢٤ آذر) ، حجم آب موجود در درياچه اورميه را برابر با يك ميليارد و ٦٦ ميليون متر مكعب برآورد كرده در حالى كه بايستى آب موجود در ان ١٦ ميليارد متر مكعب باشد و براى چنين احياي ٣٠ سال طول مى كشد.

پهناى آبى درياچه در گذشته نقش مؤثرى در تعديل هواى شهرهاى حاشيه درياچه داشت ، اما امروزه با توجه به پهناى خشكى در سطح وسيع حتى در فصل سرد سال هم هوا گرم مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان