78.6% ميزان بيكارى زنان در استان سنه

78.6 ٪؜ ميزان بيكارى زنان در استان سنه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان و به نقل از آخرين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكارى زنان شهرى ١٥ تا ٢٤ سال را در استان سنه ٧٨.٦٪؜ اعلام نموده و از بيكارى ٦٩.٤٪؜ زنان شهرى ١٥ تا ٢٩ سال در استان خبر داد.
با توجه به ميزان زياد بيكارى در كل، در شرق كردستان و عدم اولويت دادن به مسئله بيكارى زنان، هيچگونه بحث يا راه حلى در اين مورد از طرف دولت ارائه نميگردد.
از سوى ديگر ميزان آمار اعلام شده نيز در تناقض ميباشد. چرا كه در اين آمار كسانيكه يك ساعت كار در هفته دارند جزو بيكاران حساب نميشوند و در واقع اين امر موجب كاهش آمار بيكارى ميگردد. بايد ذكر كرد كه مراكز آمار در هر كشور بايد مستقل و خارج از ارگانهاى دولتى باشد در حاليكه در ايران مركز آمار وابسته به دولت است.

جمعيت حقوق بشر كردستان