ژنوساید حلبچە لکەای سیاه بر پیشانی بشریت

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن یاداوری شیمیایی شهر حلبچە درجنوب کوردستان درتایخ ۱٦ مارس ۱۹۸۸ توسط حكومت بعث بە فرمان صدام حسین وقوع این تراژدی را لکەی سیاهی بر پیشانی بشریت می داند. در۱٦مارس ۱۹۸۸ حکومی بعث بە دستور صدام حسین با سلاح  شیمیایی بە این شهر کوردستان حملە کرد وتنها در عرض چند دقیقە ۵٠٠٠ نفر قربانی گرفت.

سوای مرگ۵٠٠٠هزار انسان بی گناە،هزران انسان دیگر شیمایی شدند وتا این زمان ازتبعات آن در رنج هستند، بعضی از انها بعدها جان خود را از دست دادند و یا هنوز درگیر امراض گوناگون پیش آمدە از این رویداد وحشتناک هستند.

جدایی از حلبچە درزمان حکومت وقت عراق چندین شهر وروستای دیگر کوردستان شیمایی شدند کە شهر سردشت و مهران در شرق کوردستان نمونەای از اين تراژدی هستند .

حکومت بعث با هدف نابودی کامل  ملت کورد در جنوب کوردستان در پروسەی عملیاتیی بە نام انفال بیش از ۱۸۲٠٠٠نفر را بە کام مرگ برد وهزار روستای کوردستان را ویران کرد.

شایان ذكر است پس از سرنگونی حکومت بعث ودادگاهی کردن صدام حسين هيچ فرصتى بە ملت کوردستان دادە نشد کە صدام حسین را به خاطر جنایت انجام شده در حق این ملت به محاکمه بکشانند و او را بازخواست کنند. هیچ تحقیقی ازصدام حسين توسط ملت كورد جهت روشن شدن اصل واقعه نقش و رل  جامعه بين الملل در اين تراژدی روشن شود.

همچنین فرصت داده نشد که دول و مراکزی کە بە حکومت وقت عراق یاری رساندند تا این حکومت بە سلاح شیمیایی دست یابد،دادگاهی شوند و مورد حسابرسی قرار گیرند، مراکز و شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی از جمله شرکتهایی از  آلمان،اتریش و چندین دولت دیگر که  در تولید این سلاح مخرب در عراق نقش داشتند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن ياداورى تراژدی حلبچە و قربانیانش، بار دیگر این نسل کشی وحشیانە را محکوم کردە و از حکومت اقلیم جنوب کوردستان،دولت جدید عراق و جامعەی بین الملل خواستار است که این تراژدی را بەعنوان نسل کشی و ژینوساید بشری شناسایی کنند و شرکتهای تولید کنندە و دولت های سهیم در این واقعە ناگوار بشری رابە دادگاههای جهانی بکشانند و ضمن دلنوایی از قربانیان و به منظور همنوایی با انها جبران خسارت شوند.‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان