حکم اعدام کودک ١٥ سالە بروجردی تائید شد

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، حکم اعدام یک جوان کورد اهل بروجورد در استان لرستان از سوی دیوان عالی کشور تایید شده‌است.

بر اساس گزارشی کە وبسایت خبری هەنگاو منتشر نمودە است، روز سەشنبە ٢٨ آذر، دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام ”محمد کلهر“ جوان بروجردی را تایید کردە و احتمال اجرا شدن این حکم بالقوە می باشد.
محمد کلهر کە اکنون ١٨ سال دارد و سە سال پیش و در سن ١٥ سالگی بە اتهام قتل معلم خود بازداشت و سپس بە حکم ”قصاص“ محکوم گردید.وی از ١١ آذر ماه ١٣٩٣ بازداشت و اکنون در کانون اصلاح و تربیت خرم آباد نگهداری می شود.

دادگاه بدوی محمد کلهر را بە سە سال حبس و پرداخت دیە محکوم کردە بود کە با اعتراض خانوادە مقتول این حکم لغو و سپس بە اعدام محکوم و از سوی دیوان عالی کشور تایید شدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان