اسکان شهروندان زلزله زدە سرپل ذهاب در میادین مین

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: در یکی از مناطق سرپل ذهاب کە در حال حاضر محل اسکان چادرهای بیش از ٦٠ خانواده زلزله زدە است مین‌های ضدتانک یافت شدەاست، این مین‌های ضدتانک را دو کودک زلزله زدە در حین بازی در محوطه چادرها پیداکرده‌اند.

لازم به ذکر است کە مسئولان حکومتی بارها اعلام کرده‌اند که تمام میدان‌های مین در مناطق سرپل و بمو کاملاً پاک‌سازی شدە ولی هرساله شاهد  کشتە و زخمی شدن شهروندان کورد در این زمین‌های بەاصطلاح پاک‌سازی شدە هستیم.

وجود مین در کنار چادرهای شهروندان زلزله زدە موجی از نگرانی در میان خانواده‌های مقیم در این محدودە را ایجاد کردە به نحوی کە دیگر حاضر نیستند در چادرهای خود بمانند و سعی در ترک محل دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان