احضار یک روحانی کورد اهل بانه به دادگاه ویژه روحانیون شهر همدان

در چند روز گذشته یک روحانی کورد امام جماعت و خطیب مسجد روستای( کوپیچ سفلی) از توابع شهر بانه بانام “محمد ادیبی” به درخواست اداره اطلاعات این شهرستان به دادگاه ویژه روحانیون در شهر همدان احضار شد.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: این روحانی کورد به اتهام بیان مواضع خود در رابطه با برگزاری همه پرسی استقلال جنوب کوردستان در خطبه های خود به دادگاه احضار شده و به وی تذکر داده شده است که در صورت عدم حضور در دادگاه به صورت غیابی حکم برای وی صادر خواهد شد.

قابل ذکر است که: پس از برگزاری همه پرسی در جنوب کوردستان شمار زیادی از شهروندان کورد به اتهام حمایت از همه پرسی بازداشت شده اند که تعدادی به زندان محکوم شده اند و از سرنوشت تعدادی دیگر تاکنون اطلاعی در دسترس نیست و در این میان روحانیون کورد نیز از این بازداشتها بی بهره نبودەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان