اعدام چهار زندانی در زندان رجایی شهر

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، سی آذر ماه ۴ زندانی در زندان رجایی شهرقصاص شدند. این افراد متهم بە قتل و محکومیت آنان اعدام بودە است.

شش زندانی محبوس در این زندان، ۲۸ آذرماه جهت اجرای حکم بە انفرادی منتقل شدە بودند.

با حضور نماینده دادستان، ریاست زندان و سایر مقامات و مسئول اجرای احکام، اعدام ۴ زندانی به «نامهای نیما اسماعیلیان، حمید عبدالهی، مصطفی چاردولی و امیرعباس اردستانی» به اجرا درآمده است.

نیما اسماعیلیان از شهروندان کرماشانی در شرق کوردستان، متهم شده بود که خردادماه سال ۸۶ ستوان دوم ستار فرید – مأمور ۲۸ ساله پلیس را در یک نزاع به قتل رسانده است.

مابقی زندانیها دوباره به بندهای عمومی منتقل شده اند. ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان