بی خبری ازسرنوشت شهروند کورد اهل سروآباد در شرق کوردستان

بنا به گزارشی که به جمعیت حقوق بشر کورستان رسیده است،  یەک شهروندکورد با نام “لقمان کریمی” اهل روستای گوشخانی از توابع سروآباد در شرق کوردستان طی روزهای اخیر(پنج روز) توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان در منزل خود بازداشت و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شد .

لازم به ذکر است که، با توجه به مراجعه مکرر خانواده نامبرده به ارگانها و نهادهای امنیتی جهت کسب اطلاع از سرنوشت فرزندشان، تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان