كشتە شدن دو كولبر كورد در سردشت با شليك مستقيم نيروهاى سپاه پاسداران

در بامداد روز ٢٥ آذر سال ١٣٩٦ شمسي در مابين روستاهاى بيتوش و مزنى از حومه شهرستان سردشت ، نيروهاى سپاه پاسداران كاسبكاران كورد را مورد هدف تيراندازى مستقيم خود قرار مى دهند و دو كاسبكار كورد به نامهاى ” محمد بهرامى “و” عثمان أحمدى ” به بهانه ى كولبرى كشته مى شوند.

 

در حالى كه اين دو جوان نامبرده هيچ گونه بارى با خود به همراه نداشته تنها در بیراهە ای كوهستانی آمد و شد داشتەاند.

لازم به ذكر است ، کشتن كولبران از سوى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ، به صورت سيستماتيك و برنامه ريزى شده صورت مى گيرد و میتوان آن را نوعى از ” ترور ” حكومتى به حساب آورد چون تنها در قوانين جمهورى اسلامى ايران اجازه كشتار شهروندان مدنى به دست اين نيروهای مسلح داده شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان