حقوق پرداخت نشدە کارگران شهرداری مهاباد صرف مراسمات سپاە پاسداران شدە است

بنا بە گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان, کارگران شهرداری مهاباد در شرق کوردستان بیش از پنج ماە متوالی است کە هیچگونە حقوق و مزایایی دریافت نکردەاند، این درحالی است کە باوجود اعتراضات گستردە کارگران مسئولان شهرداری مهاباد کارگران را ناچارکردەاند کە بسرکارهای خودبازگشتە وتهدید کردەاند کە در غیر این صورت از کار اخراج خواهند شد.
و این در حالی است که شهرداری مهاباد تمام هزینەهای برگزاری مراسمات سپاه این شهر را تقبل کرده و کارگران شهرداری بالغ بر پنج ماه متوالی است کە دستمزد خود را دریافت نکرده اند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان