ساکنین خورماتو درخواست ارسال نیرو ازسوی سازمان ملل متحد را دارند

بر اساس گزارشات جمعیت حقوق بشر کوردستان: ساکنین شهر خورماتو در جنوب کوردستان، از سازمان ملل متحده درخواست ارسال نیروهای ویژه زیر نظر خود را به این مناطق دارند.
در ساعت ۱۱ صبح امروز شماری از اشخاص و فعالان مدنی شهر خورماتو در مقابل دفتر سازمان ملل متحده تجمع کرده و در نشستی خبری درخواست خود را ارائە کردند.
در گزارشی کە از سوی مرکز خبری روژ نیوز منتشر شدە است از زبان “جمعە کریم” بر پا کنندە تجمع اعلام کردە است: در یادداشتی ار سازمان ملل متحدە خواستار شدە ایم، کە شورایی ویژە تشکیل بدهند در خصوص تحقیق در مورد اتفاقات ۱۶ اکتبر و روزهای گذشته در خورماتو، و همچنین در مورد مصیبتهای که بر سر محله “کوماری” در شهر خورماتو وارد شده( انهدام خانه های کوردهای این محله ) تحقیق به عمل بیاورند.
همچنین درخواست کرده ایم که نیروی بی طرف مرطبت با سازمان ملل متحده در این مناطق ساکن شده جهت محافظت از جان و جبران زیانهای وارده به مردم و در اسرع وقت صلح و آرامش به این مناطق باز گردانده شود تا کینه ها از دل آسیب دیدگان پاک شود، همچنین در این گزارش خواستار پاک سازی این منطقه از هرگونه سلاحی شده ایم و نیروهای انتظامی و پلیس دوباره در این مناطق مستقر شوند.
قابل ذکر است که: پس از اشغال مناطق کرکوک و دوزخورماتو و … حشد شعبی و نیروهای نظامی عراق در سطح وسیع دست به اقدامات غیر انسانی در مناطق جنوب کوردستان زده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان