اخراج صدها کارگر کارخانه دستکش حریر ارومیه از کار

بنا به خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در ادامه تعطیلی و کوچکتر شدن و احدهای تولیدی و صنعتی، صدها کارگر کارخانه دستکش حریر ایران واقع در شهرک صنعتی فاز 2 اورمیە، به دلیل آنچه کمبود منابع مالی از سوی کارفرما و عدم حمایت و سوء مدیریت مسئولین خوانده شده، از کار اخراج شده اند.
به همین منظور، مدیر عامل دستکش حریر ایران” جلال فرج زاده” تعطیلی کارخانه و همچنین بیکاری جمعی از کارگران را تائید کرد.
این درحالی است کە 500 کارگر دیگر نیز در سال 94 خورشیدی از این کارخانه، اخراجمو کماکان در بلاتکلیفی بسر میبرند
روند اخراج کارگران کورد در واحد های صنعتی و شهرداریها باعث وخامت وضعیت معیشت کارگران و خانوادە آنها شدە، چند روز پیش هم 150 ! کارگر شهرداری مریوان از کار اخراج شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان