نا امیدی مردم شرق کوردستان از مسئولین جمهوری اسلامی ایران

با گذشت بشتر از چهار دهه از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران خدمت رسانیهای اصلی همچون؛ آب وفاضلاب، راهداری و مدرسه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل گشته اند، و ساکنین شهر و روستاهای شرق کوردستان هم اکنون در شرایت دشواری در هال ادامه زندگی خود هستند و کمترین خدمت رسانیها در شرق کوردستان دیده میشوند.
بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ ساکنین محله موسک شهر مریوان در شرق کوردستان پس از دهها دوره ارجاع به شهرداری مریوان و خواستار تعمیر و اصلاح کوچه های این محله شده اند، اما هر بار مسئولین شهرداری آشکارا اعلام نموده اند که از نظر بودجه توانایی انجام چنین کاری ندارند بر همین اساس ساکنین این محله با هزینه شخصی ناچار به ترمیم و آسفالت کوچه هایشان شده اند.
نا امیدی و بی اعتمادی مردم شرق کوردستان از مسئولین جمهوری اسلامی ایران به جای رسیده است که حتی در زمین لرزه کرماشان مردم آماده سپردن کمکهای مردمی خود به مسئولین و ادارات جمهوری اسلامی ایران نشدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان