محکومیت مجدد جمهوری اسلامی ایران بە دلیل نقض حقوق بشر

بنا به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در نشست کمیته سوم سازمان ملل با اکثریت اراء ۸۳ کشور موافق ، ۳۰ کشور مخالف و ٦۸ کشور با رای ممتنع قطعنامه‌‌ی در مقابله با نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت ایران صادر گردید .
قطعنامه اشاره دارد به نقض حقوق بشر در ایران که از جمله میتوان به آمار بالای اعدام‌ها ، نقض حقوق زنان و دیگر ملتهای موجود در جغرافیایی ایران و همچنین نقض اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز بازداشتهای خودسرانه و کورکورانه .
در این نشت کشورهای شرکت کننده با محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران ، با هدف متعهد نمودن ایران نسبت عملی کردن تعهدات خود در مجامع جهانی خواستار بیشتر کردن فشارها در مقابل جمهوری اسلامی ایران گردیدند.
قابل ذکر است ، تصمیم مذکور در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و به رای گذاشته خواهد شد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان