انفجار مین و قطع پای یک کولبر کورد

بنابر گزارش رسیده بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۲۹آبان ماه سال ۱۳۹۶، انفجار مین در شرق کوردستان یک بار دیگر حادثە آفرید.

در حادثه انفجار مین در کانی خدا از توابع شهرستان پیرانشار، یک کولبر کورد به نام “لقمان واحدی” در اثر انفجار مین بەشدت زخمی شدە و در اثر شدت جراحت یک پایش را از دست دادە است.

مینهای کاشتە شدە در نوارهای مرزی باعث شدە کە هرروزە شاهد تلفات جانی شهروندان و کولبرهای کورد باشیم .

جمعیت حقوق بشر کوردستان