شهروندان افغانستانی مقیم ایران به یاری آسیب دیدگان زلزله شرق کوردستان شتافتند 

بر اساس گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،  جمعی از شهروندان افغانستانی مقیم ایران با جمع‌آوری کمک‌های مردمی به یاری مردم آسیب‌دیده کرماشان در شرق کوردستان  شتافتند.

جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه توسط این جمع از افغانستانی‌های مقیم در ایران در حالی است که خود روزانه تبعیض و نا عدالتی را از سیستم حکومتی تجربه کرده و در شرایط بد و نابسامان اقتصادی هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان