تجمع اعترضی مردم زلزلە دیدە جلوی فرمانداری سرپل ذهاب

بنا بەخبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، عدم کمک رسانی، نبود امکانات درمانی و گرمایشی موجب خشم مردم زلزلە زدە شدە است ، دیشب شمار زیادی از مردم جلوی درب فرمانداری سرپل ذهاب تجمع کردە و بە نشانە اعتراض بطریهای آب معدنی را بر زمین ریختند.مردم یک صدا فریاد میزدند کە ما پتو و چادر میخواهیم زنها و بچەهایمان سە شب است زیر سوز سرما زندگی میکنند.

این در حالی است کە خبرها از توقیف و مصادرە کمکهای مردمی توسط نیروهای سپاە و انتقال آنها بە مکانهای نامعلوم حکایت دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان