عدم پرداخت حقوق و مطالبات پنج ماهە کارگران و مهندسان پروژه بیمارستان سقز

بنابەگزارش‌ رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: بيش از پنج ماە است کە ۱۵ تن از کارگران و مهندسان پروژه بیمارستان ۲۲۵ تخت و خوابی سقز از سوی مجری پروژه هیچ گونە حقوقی دریافت نکرده‌اند و این امر موجب تأثیرات مخربی بر معیشت زندگی آن‌ها و خانواده‌هایشان گذاشتە است.

لازم به ذکر است کە بەدلیل سوء مدیریت و اختلاس‌های کلان مدیران دولتی  موج عظیمی از مشکلات اقتصادی و بیکاری تمام نقاط ایران را در برگرفته و این مشکلات بە دلیل دید امنیتی و تبعیض زبانی و ملی در شرق کوردستان بەمراتب بیشتر است و هرروزه به شمار بیکاران افزودە می‌شود.

مشکلات اقتصادی گستردە تهدیدی جدی شدە برای کارمندان و کارگران قراردادی کە بارها جمعیت حقوق بشر کوردستان  این بحران را مطرح کردە و شمار زیادی از کارگران و کارمندان قراردادی شهرداری‌های شهرهای شرق کوردستان مجبورند ماه‌ها بدون دریافت دستمزد بەکار خود ادامه دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان