روزانه ۱۰۰۰ نفر زباله‌گرد در كرماشان به دنبال زباله می‌گردند

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: مدیرعامل شرکت بازیافت کرماشان اعلام کردە کە باید مخازن و سطل‌های بزرگ جمع‌آوری زبالەهای شهری از کنار خیابان‌ها جمع‌آوری شود تا زبالەگردها نتوانند بە آن‌ها دسترسی داشتە باشند.

بنا بر آمارهای رسمی مدیران شرک بازیافت تعداد زبالەگردهای سطح شهر را بالغ‌بر هزار نفر اعلام کردە کە این تعداد روزانە سی میلیون تومان از فروش زبالەها کسب درآمد می‌کنند.

لازم به ذکراست کە شرکت بازیافت زبالە در کرماشان یک شرکت خصوصی بودە و زبالەگردها را بە عنوان تهدیدی برای کسب درامد خود قلمداد می‌کند.

این در حالی است کە بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی زندگی صدها هزار نفر از شهروندان کرماشان را دچار مشکلات وسیعی کردە و مسئولان امر هیچ تلاشی و برنامەای برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان نداشتە و هرروزە بەتعداد بیکاران در این استان اضافە می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کردستان