دهها هزار بیکار، ۲۰ هزار آلوده به مواد مخدر تهدیدی بزرگ برای استان سنه

جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ نبود موقعیت شغلی در شرق کوردستان و همزمان آلوده شدن هزاران جوان کورد به مواد مخدر به تهدیدی بزرگ برای جامعه شرق کوردستان تبدیل گشته است.

براساس تحقیقات جمعیت حقوق بشر، آمار بیکاری در استانهای شرق کوردستان تاثیر مستقیم بر آلودگی جوانان به مواد مخدر دارد.

بر اساس آمارهای رسمی مسئولین جمهوری اسلامی استان سنه در شرق کوردستان ۲۰ هزار نفر آلوده به مواد مخدر وجود دارد.

این آمار در حالی پخش شده اند که میزان بیش از حد بیکاری جوانان شرق کوردستان به معظلی بزرگ تبدیل گشته وجوانان به جای رفتن به کارگاهها و اماکن صنعتی به سفره خانه ها وکشیدن سیگار و قلیان روی آورده اند که این موارد راه را برای آلوده شدن به مواد مخدر هموار میکنند و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی برای حل معظل بیکاری جوانان کورد انجام نمیدهند و با این وجود فعالان سیاسی و مدنی را به مانند نقشه قدرت میدانند برای اینکه جامعه کردستان را بە سوی پرتگاە اجتماعی ببرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان