تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان شهرداری سروآباد در پی عدم پرداخت ۷ ماه دستمزد و دو سال و نیم اضافه‌کاری

بنا بەگزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز دوشنبه ۱۵ آبان ماه، شماری از کارگران و کارمندان شهرداری سولاوا «سروآباد» بە نشانە اعتراض بە عدم پرداخت هفت ماە حقوق و دو سال و نیم اضافه‌کاری، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردە و نارضایتی خود را بە گوش مدیران امر رساندند.

کارگران و کارمندان معترض اعلام کردند؛ که ما هفت ماهە حقوقی دریافت نکردەایم و برای امرارمعاش و اجارە مسکن دچار مشکل شدەایم.

یکی از کارگران کە نخواست نامش فاش شود بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: فصل سرما رسیدە و من هنوز نتوانستم برای ۵ فرزندم پوشاک زمستانی تهیە کنم.

مشکلات اقتصادی و عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و کارمندان شهرداری‌های شهرهای شرق کوردستان بە مشکل بزرگی تبدیل شدە کەتابه‌حال مسئولان امر با وعدەهای توخالی سعی می‌کنند کە کارگران را ساکت نگەداشتە و آن‌ها را مجبور بە ادامە کار در شهرداری‌ها می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان