خشونت و تجاوز به ۱۵ میلیون زن در سطح جهانی

جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ سکوت جامعه جهانی در برابر خشونت علیه زنان ونابرابری و بی عدالتی علیه زنان را محکوم میکند.

پدیده کشتار و خشونت و تجاوز بر سر زنان سر تیتر اخبار روزانە رسانه ها گشته است، با این وجود دولت مردان و مراکز مسئول سکوت پیشه کرده اند.

بر اساس گزارش سالیانه سازمان یونیسف؛ در سال جاری به بیشتر از ۱۵ میلیون زن در سطح جهانیت مورد تجاوز قرار گرفته اند، بدون شک این آمار در مواردی است که از سوی سازمانها ثبت گشته و بخش کثیری از زنان به دلیل ترس از خانواده و جامعه مشکلات خود را پنهان کرده وسکوت اختیار میکنند.
جنگ و ویرانی، مشکلات اقتصادی، نابرابری در مقابل قانون و … تاثیر بزرگی بر روی این پدیده گذاشته و از عوامل اصلی این پدیده ناخوشایند میباشند.

لازم به ذکر است، با هجوم نیروهای داعش به کوردستان بخصوص منطقه شنگال و حومه آن، هزاران زن و دختر ایزدی قربانی شدند و در کشورهای همسایه مورد داد وستد قرار گرفتند و سرنوشتشان نا معلوم است، این پدیده از فرهنگ تحمیل شده مردسالاری و مذهبی سر چشمه میگیرد.

با این وجود که درحال حاضر انسانیت مراحل زیادی را طی نموده، از نظر احترام به انسانیت و متمدن کردن جهانیان و ترقی در تمام بخشها، ولی با همە اینها نتوانسته ایم از خشونت جلوگیری کنیم و دنیایی آرام برای جهانیان به وجود بیاوریم.

سکوت زنان در برابر این خشونتها که درحقشان انجام میگردد، خوشنودی از این شرایط، همچنین سطح روشن فکری هر دو نژاد تاثیر مسطقیم دارد بر این موضوع.

جمعیت حقوق بشر کوردستان به عنوان وضیفه اخلاقی خود، خشونت و تجاوز به زنان را به شدت محکوم مینماید و از جامعه جهانی خواستار اقدام وسیع برای حمایت از زنان و دختران در مقابل این خطر بزرگ میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان