جستجوی نان در پستوی زباله‌های رنگین

جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ پدیده زباله گردی در اکثر شهرها و مناطق شرق کوردستان روزبه‌روز روبه افزایش است دولت و مسئولین مربوطه هیچ‌گونه راهکار مناسبی برای حل این معضل ندارند‌.

زباله گردها متشکل شده‌اند از قشر کم‌درآمد یا بدون درآمد جامعه که برای امرارمعاش مجبور به انجام چنین کاری می‌باشند و جوانان معتاد و کودکان کار از تشکیل‌دهندگان اصلی این پدیده می‌باشند.

این افراد روزانه با خطرات فراوانی از قبیل مصدومیت و مسمومیت براثر برخورد با پسمانده‌های خانگی یا صنعتی از قبیل، شوینده‌های خانگی و صنعتی، شیشه، فلزات سنگین، تیغ، سوزن و حتی سرنگ‌های پسمانده مصارف پزشکی که آلوده به انواع بیماری‌های عفونی می‌باشند قرار می‌گیرند.

از عوامل اصلی به وجود آمدن چنین پدیده‌ای، فقر و بیکاری، کاهش مسئولیت اجتماعی مسئولین در قبال شهروندان و به‌ویژه کودکان می‌باشند.

مسئولین و مراجع دولتی در این خصوص هیچ‌گونه راهکار جدی برای حل این معضل نداشته و مردم را مقصر اصلی بروز چنین پدیده‌ای می‌دانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان