عدم پرداخت معوقه‌های مزدی کارگران شهرداری سنە

بنابە گزارش‌ رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان کارگران شهرداری‌های منطقە ۲ و ۳ شهرستان سنە سه ماە است کە هیچ گونە دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

بنابە اظهارات کارگران  معترض مسئولان امر تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران را نبود بودجه لازم اعلام می‌کنند، این در حالی است کە حقوق کارمندان و کارگران رسمی ماهانە و در وقت مقرر پرداخت می‌گردد.

عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران قراردادی شهرداری موجی از اعتراض کارگران را در برداشته ولی با این اوصاف مدیران شهرداری هیچ اقدامی در حل مشکل کارگران انجام نمی‌دهند و کارگران قراردادی از ترس اخراج از کار به‌ناچار بەسرکارهای خود برمی‌گردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان