شعار آموزش رایگان و هزینه‌ی جاری مدارس بر دوش خانواده دانش آموزان

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: باگذشت حدود ۴۰ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، هنوز هم بسیاری از مناطق محروم جغرافیایی سیاسی ایران، از جملە استان‌های شرق کوردستان از امکانات رفاهی و آموزشی، خصوصاً در بخش آموزش محروم هستند و سالانە شمار زیادی از کودکان به دلیل نبود امکانات آموزشی  و دور بودن مدارس از محل زندگی و هزینه زیاد خواندن و نوشتن مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.

با این اوصاف مدیران آموزشی جمهوری اسلامی, یکی پس از دیگری با دادن وعدە و وعید بە شهروندان قول فراهم نمودن تسهیلات آموزشی برای دانش آموزان را می‌دهند کە تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفتە و در بسیاری از موارد دیدە شدە مدیران مدارس، خانواده دانش آموزان را وادار می‌کنند کە هرسالە مبلغی را برای کمک بە مدرسە پرداخت کنند.

که این امر اعتراض والدین را در پیش دارد و بیان می‌کنند کە با این وضع اقتصادی بد و نبود کار، در امرارمعاش خانواده خود در تنگنا بسر می‌بریم حال هرسالە ما باید به‌اجبار مبلغی بە حساب مدرسە فرزندانمان واریز کنیم  ، چراکه در غیر این صورت از سوی سیستم آموزشی تهدید شده و می‌شویم کە سال دیگر فرزندتان را ثبت‌نام نمی‌کنند.

لازم به ذکر است نبود فرصت‌های شغلی، بیکاری گریبان شهروندان شرق کوردستان را گرفته و این امر سبب  شدە هرسالە شمار زیادی از کودکان کورد ترک تحصیل کردە و بە کارهای طاقت‌فرسای همچون کار در کورەپز خانه‌ها، مزارع و کولبری روی بیاورند.

و این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید آموزش رایگان باشد و تمامی جامعه به آسان‌ترین شیوه بتوانند از این حق بهره‌مند گردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان