بی خبری از سرنوشت ۳ تن از دستگیرشدگان کامیاران

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، ضمن سپری شدن بیش از ۱/۵ ماە از دستگیری ۳ تن از بازداشت شدگان کامیاران بەنامهای “اقبال قبادی”، ” کیومرث ندیمی” و “هیوا ندیمی”، تاکنون از سرنوشت ایشان اطلاعی در دسترس نیست.
نامبردگان در چهارشنبە ۱۵ شهریورماە ۱۳۹۶ شمسی، بە اتهام ارتباط با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت شدند.
با سپری شدن بیش از یکماە و نیم از بازداشت، خانوادەی ایشان نتوانستەاند از تندرستی و همچنین جای نگهداری بازداشت شدگان، اطلاع یابند و از طرف نیروهای امنیتی بە ایشان گفتە شدە کە از بازداشت نامبردگان بی آگاهیم.
جمعیت حقوق بشر کوردســــتان