آزادی رقه (رێگا)را بە کوردستان وانسانیت تبریک میگوییم

جمعیت حقوق بشر کوردستا؛ آزاد شدن رقە(رێگا) رابه کوردستان وتمامی آزادیخواهان جهان تبریک میگوید.

آزادی رقە(رێگا)در زمانی بە وقوع میپیوندد کە نسلها ونیروهای آزادیخواه در غرب کوردستان بسیار دلیرانە در مقابل هجوم غاصبان وگروههای تروریستی ایستادگی کردند.
مقاومتی کە باورهای آزادیخواهی، برابری وبرادری در خاورمیانه را از نو زندە میکند ونیرو واراده ای بە خلق بخشید کە میتوان بدون تکیە بە دیگران، خودشان را آزاد کنند وخود را ادارە کنند.
دولت اسلامی عراق وشام (داعش)که از حمایت اکثریت کشورهای اشغالگر کوردستان برخوردار بود، تهاجم سیاهی را بر سر مناطق غرب کوردستان آغاز کرد، قانون بربریت وپوسیده وکهنه را بر مردم تحمیل کرد، درمدت حکومت خود به ارزشهای انسانی تعارض کرد وهزاران نفر را قربانی کرد واز زنان به عنوان آلت جنسی استفاده کرد وقانون سیاه هزاران ساله وپوسیده را بر جامعه تحمیل کرد.
یگانهای مدافع غرب کوردستان اعم از زن ومرد درمقابل این غصب ذهنی وجسمی ایستاند و توانستند با مقاومت جانانه کرامت وعظمت انسان آزاد را دوباره زنده کنند.
ما بە عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان، آزادی رقە(رێگا) را باری دیگر تبریک میگوییم وامیدواریم کوردستان، تمامی ملیتها وجامعه خاورمیانه به آزادی وحقوق یکسان وبرابر دست یابند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان