مصدومیت یک نفر در دهلران بر اثر انفجار مین

جمعیت حقوق بشر کوردستان، بر اساس گزارشات رسیدە فردی بە نام “احمد محمدی”رانندە بیل مکانیکی گروه پاکسازی میادین مین ، صبح امروز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹٦ خورشیدی در حین تخریب سنگرهای بە جا ماندە ازجنگ ایران وعراق با یک قبضه مین برخورد کردە ودچار موج گرفتگی شدید میشود.

این حادثه در حوالی “دشت عباس” رخ دادە است کە پس از انتقال مصدوم بە درمانگاه و وخامت حال بعد از مدتی بە بیمارستان گنجویان دزفول برای ادامە مداوا منتقل میشود.

ایران از آلودە ترین کشورهای جهان بە مین است کە حدود ٤۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلودە بە مینهای جاماندە از جنگ ایران وعراق میباشد کە بیشترشان عمل نکردە میباشند ودر دهه ۱۳٦۰در شرق کوردستان و آغاز مبارزات مردم کورد بسیاری از اراضی مناطق شرق کوردستان توسط ایران مین گزاری شدە اند کە هنوز پاکسازی نشدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان