محكوميت ١٠ سال حبس براى دو شهروند كورد

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز يكشنبه ٢٣ مهر دو شهروند كورد بازداشتى به نام هاى ” كامران موسى زاده ” و ” فخرالدين اسريس ” از سوی شعبه ٢ دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى ايران در شهر اورميه به اتهام همكارى و رابطه با احزاب شرق كوردستان ، هر كدام به ٥ سال حبس محكوم شد.

لازم به يادآوريست ، طبق گزارش khrn , كامران موسي زاده و فخرالدين اسريس در ٢٣ ماه گذشته توسط نيروهاى اطلاعات سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ايران در شهر شنو بازداشت و پس از مدتى كه در سلولهاى انفرادى اطلاعات سپاه پاسداران جمهورى اسلامى تحت فشار ، شكنجه و بازجويي قرار گرفتند به دادگاه انقلاب شهر اورميه منتقل شدند و بدون حق اختیار نمودن وكيل ، هر كدام به ٥ سال زندانى محكوم شدند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان