سازمان

اولین کنگره جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) در سال 2005 برگزار شد و متعاقب آن سازمان به طور رسمی در کشور سوئد به ثبت رسید، دومین کنگره در سال 2007 و این سازمان به طور رسمی در منطقه خودمختار جنوب کوردستان به ثبت رسید، کنگره سوم در سال 2008، چهارمین کنگره در سال 2009، کنگره پنجم 2012، کنگره ششم 2013، کنگره هفتم 2015 و کنگره هشتم در 9 سپتامبر 2017 توسط اعضای این سازمان برگزار گردید.

در 9 سپتامبر 2017، هشتمین کنگره جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) با حضور تمامی اعضای کردستان، اروپا و آمریکا برگزار شد.

در 7 دسامبر 2019، نهمین کنگره جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) با حضور اعضایی از کوردستان و اروپا در فرانکفورت برگزار شد. در این کنگره موضوعات مختلف مربوط به کوردستان، اساسنامه و حوزه های فعالیت سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تغییراتی در اساسنامه ایجاد شد و ک.م.م.ک به عنوان سازمان حقوق بشری مستقل ثبت در کشور آلمان و در دادگاه ناحیه گوتینگن به ثبت رسید.