هزار مورد نقض حقوق بشر در شش ماه «گزارش آماری نقض حقوق بشر در شرق کوردستان» 

جمعیت حقوق بشر کوردستان: آنچه در زیر می‌آید گزارش آماری از وضعیت حقوق بشر در شرق کوردستان در شش‌ماهه اول

دیدن

گزارش موارد نقض حقوق بشر  ماه ژوئن ۲۰۱۷ جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان 

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئن  سال ۲۰۱۷ مصادف با ‌ پنج شنبه یازده خرداد تا شنبه ده

دیدن

سقوط یک کولبر در پی تعقیب و گریز از سوی نیروهای هنگ مرزی ایران

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است یک کولبر كورد در مناطق مرزی سلماس در اثر تعقیب

دیدن